Công ty Luật uy tín tại Bình Dương

Công ty Luật uy tín tại Bình Dương

Ngày đăng: 14/12/2023

  Công ty Luật uy tín tại Bình Dương

  Thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI tại Bình Dương

  Hiện này các nhà đầu tư nước ngoài đang phát triển kinh doanh vào nước ta ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên vì một số lý do, nhà đầu tư nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam; khi đó phải thực hiện thủ tục giải thể. Thủ tục giải thể đối với Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được quy định chi tiết tại Luật đầu tư 2020 và Luật doanh nghiệp 2020. Với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này Công ty Luật Bình Dương luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng với thủ tục nhanh gọn và chi phí hợp lý.

  Điều kiện giải thể doanh nghiệp fdi

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
  • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập để quản lý một dự án đầu tư mà dự án đầu tư đó thuộc diện chấm dứt hoạt động.

  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI

  Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư và trả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.
  • Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

  Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

  • Quyết định giải thể công ty FDI gồm các nội dung:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  Lý do giải thể;

  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Bước 3: Công bố quyết định giải thể công ty FDI

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi Quyết định đến các cơ quan sau:

  • Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông đến Phòng Đăng ký kinh doanh để làm thủ tục công bố quyết định giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;
  • Niêm yết Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

  Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp

  Bước 5: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế công ty FDI

  • Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế ((kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế) để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

  Bước 6: Thủ tục nộp thông báo giải thể tới cơ quan đăng ký doanh nghiệp

  • Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp FDI bao gồm giấy tờ sau đây

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

  Thời gian giải thể công ty FDI

  • Thời gian tiến hành: sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên.
  • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

  Những lưu ý khi giải thể doanh nghiệp FDI

  • Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
  • Doanh nghiệp kiểm tra và đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình giải thể doanh nghiệp;
  • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • Trường hợp doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư, khi chấm dứt một trong những dự án đầu tư chỉ làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mà không làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.
  • Một số câu hỏi liên quan đến giải thể doanh nghiệp FDI
  • Các khoản nợ của công ty vốn FDI được thanh toán theo thứ tự nào khi giải thể?
  • Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:
  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  Nợ thuế;

  Các khoản nợ khác.

  Khi giải thể công ty FDI có được chuyển tài sản thanh lý về nước?

  Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản là các khoản thanh lý dự án đầu tư;

  Khi giải thể công ty FDI có phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty?

  Trước khi công ty FDI làm thủ tục giải thể cần phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty.

  Công ty chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp riêng mà nội dung đăng ký doanh nghiệp vẫn hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư khi giải thể phải làm thủ tục gì?

  Trường hợp chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trước khi làm thủ tục giải thể bắt buộc doanh nghiệp phải cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước. Sau đó làm các bước giải thể như hướng dẫn nêu trên.

  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp FDI của công ty luật uy tín tại Bình Dương

  Tư vấn các vấn đề phát sinh khi giải thể doanh nghiệp FDI: đăng công bố giải thể, đóng tài khoản, quyết toán bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế, xác nhận nghĩa vụ hải quan, đóng mã số thuế, trả dấu, gửi thông báo xin xoá tên doanh nghiệp, xin chấm dứt hoạt động dự án đầu tư,…

  Soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;

  Đề nghị chấm dứt mã số thuế và quyết toán thuế để giải thể doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý thuế để đóng cửa mã số thuế cho doanh nghiệp;

  Trả dấu công ty;

  Nộp hồ sơ giải thể để cập nhật tình trạng pháp lý giải thể của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý khác theo thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

  Công ty luật Uy tín tại Bình Dương luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI.

  Xin vui lòng liên hệ Công ty Luật uy tín tại Bình Dương để được tư vấn cụ thể. 

  Zalo
  Hotline